Ini Golbach Zeilvaartdiensten Privacybeleid

Privacy Beleid Ini Golbach Zeilvaartdiensten

Ini Golbach Zeilvaartdiensten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ini Golbach Zeilvaartdiensten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Ini Golbach Zeilvaartdiensten ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Ini Golbach Zeilvaartdiensten
Sint Janstraat 25
1601HD Enkhuizen
0031228319924
0031653985029
golbachini@zonnet.nl

Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Ini Golbach Zeilvaartdiensten gebruikt ten behoeve van de volgende doeleinden:
Voor het boeken van een zeilreis en het sturen van een factuur;
Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen;
Voor het maken van een passagierslijst t.b.v. autoriteiten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
Geboortedatum
Geslacht (man/vrouw)
Adresgegevens;
Telefoonnummers
E-mailadres
Bedrijfsnaam
KvK-nr / BTW-nr
Telefoonnummers voor nood
Gegevens m.b.t. uw dieet indien u bij boeking van uw reis dieetwensen meldt.
Paspoortnummer

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

Het uitvoeren van de reis die u bij mij heeft geboekt;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Ik zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Ini Golbach Zeilvaartdiensten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Ini Golbach Zeilvaartdiensten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.